update mozdony set gyarto='Ganz MÁVAG' where gyarto='GANZ';